Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 2 listopada 2016 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-543 przy ul. Widnej 2a, NIP: 899-23-64-659, Regon: 932230081, KRS: 0000011824, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów i usług EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. oraz inne wiadomości dotyczące EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron internetowych zarządzanych przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
 5. Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej euroimmun.pl:
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Subskrybuj”,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze EUROIMMUN Blog”.
 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów lub innych informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 11. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-543 przy ul. Widnej 2a, NIP: 899-23-64-659, Regon: 932230081, KRS: 0000011824, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł.
 12. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 13. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 14. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
 15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres blog@euroimmun.pl.
 17. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Informacja zwrotna zostanie przekazana zgłaszającemu drogą elektroniczną.
 18. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko osoby składającej reklamację,
  • adres poczty elektronicznej – do celów korespondencji,
  • krótki opis sytuacji powodującej reklamację.
 19. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszej umowy przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 20. EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 21. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.