Ciekawy związek pomiędzy przebytą infekcją dróg oddechowych a rozwojem AAV

Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (AAV – ang. ANCA-associated vasculitis) są grupą chorób obejmujących małe naczynia krwionośne i skutkujących martwiczym lub ziarniniakowym zapaleniem w zajętym układzie narządów. Według aktualnie obowiązującego podziału wyróżnia się: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA – ang. granulomatosis with polyangiitis), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA – ang. microscopic polyangiitis) oraz […]

Czytaj dalej


Zapalenia małych naczyń – kompleksowa diagnostyka autoprzeciwciał

Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Istotą tych schorzeń jest naciekanie leukocytów na ściany naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich uszkodzenia i ograniczenia drożności. Zgodnie z konsensusem wprowadzonym na konferencji Chapel Hill Consensus i ogólnie uznanym systemem klasyfikacji, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) oraz eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem […]

Czytaj dalej


Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (EGPA) – kryteria klasyfikacyjne według ACR/EULAR (2022)

Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA) to martwicze zapalenie ziarniniakowe z obfitym naciekiem eozynofilowym w różnych tkankach i narządach, często zajmujące drogi oddechowe, oraz martwicze zapalenie głównie małych i średnich naczyń z astmą i eozynofilią. W przebiegu choroby często występują polipy nosa oraz ziarniniakowe lub nieziarniniakowe zapalenie poza naczyniami krwionośnymi, […]

Czytaj dalej


Mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) – kryteria klasyfikacyjne według ACR/EULAR (2022)

Mikroskopowe zapalenie naczyń (ang. microscopic polyangiitis, MPA) to martwicze zapalenie naczyń, w którym zajmowane są głównie małe naczynia (włośniczki, żyłki, tętniczki), z małą ilością złogów immunologicznych lub bez nich. W przebiegu choroby często stwierdza się martwicze kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN, częste zajęcie tylko nerek) i rzadziej zapalenie włośniczek płucnych. W MPA nie obserwuje się zapalenia […]

Czytaj dalej


Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) – kryteria klasyfikacyjne według ACR/EULAR (2022)

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA; zwana dawniej ziarniniakowatością Wegenera) to martwicze ziarniniakowe zapalenie naczyń małych i średnich (tj. włośniczki, żyłki, tętniczki, tętnice i żyły), zwykle zajmujące górne i dolne drogi oddechowe. Często przebiega równocześnie z zapaleniem naczyń innych narządów, tj. ogniskowym segmentowym kłębuszkowym zapaleniem nerek (KZN), zapaleniem naczyń oka, zapaleniem włośniczek płucnych […]

Czytaj dalej


Przegląd zapaleń naczyń – olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (łac. arteriitis gigantocellularis/arteriitis temporalis; ang. giant cell arteritis), dawniej zwane chorobą Hortona, to zapalenie tętnic, obejmujące zazwyczaj aortę oraz/lub jej główne gałęzie, w szczególności tętnice szyjne i tętnice kręgowe. Szacuje się, że w Europie w populacji osób powyżej 50. r.ż. choruje 12 na 100 000 osób. Na olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic kobiety chorują 2–3 […]

Czytaj dalej


Przegląd zapaleń naczyń – mikroskopowe zapalenie naczyń

Mikroskopowe zapalenie naczyń (łac. polyangiitis microscopica; ang. microscopic polyangiitis, MPA) to martwicze zapalenie naczyń, w którym zajmowane są zazwyczaj małe naczynia (np. żyłki, tętniczki, małe tętnice, kapilary) z małą ilością obecnych złogów immunologicznych lub bez nich. Niekiedy zajmowane są również małe lub średnie tętnice. W przebiegu choroby często stwierdza się martwicze kłębuszkowe zapalenie nerek i zapalenie […]

Czytaj dalej


Przegląd zapaleń naczyń – ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera)

Przegląd zapaleń naczyń – ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera)
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (łac. granulomatosis Wegeneri; ang. granulomatosis with polyangitis, GPA) to martwicze, ziarniniakowe zapalenie naczyń małych i średnich, głównie nerek oraz górnych i dolnych dróg oddechowych. Często przebiega z równocześnie toczącym się zapaleniem naczyń innych narządów. W przebiegu choroby leukocyty niszczą ścianę atakowanych naczyń krwionośnych, w wyniku czego powstaje stan zapalny. Dochodzi do […]

Czytaj dalej


Przegląd zapaleń naczyń – eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń

eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (łac. granulomatosis allergica et angiitis; ang. eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA), dawniej zwana zespołem Churga i Strauss, to martwicze zapalenie ziarniniakowate małych i średnich naczyń obejmujące różne tkanki i narządy, często drogi oddechowe. W Europie choruje na nią 2–38 mln osób, natomiast rocznie odnotowuje się 0,5–4 mln przypadków.  Objawy Często […]

Czytaj dalej


Przegląd zapaleń naczyń – podział

Przegląd zapaleń naczyń
Zapalenia naczyń dzieli się na dwie grupy: infekcyjne i nieinfekcyjne. Infekcyjne zapalenie naczyń wywoływane jest bezpośrednio przez zajęcie i namnażanie się drobnoustroju w ścianie naczynia krwionośnego. Obecnie obowiązują klasyfikacja i nazewnictwo zapaleń naczyń oparte na konsensusie opracowanym w trakcie konferencji International Chapel Hill Consensus Conference w 2012 r. 1. Zapalenia naczyń małych (small vessel vasculitis, […]

Czytaj dalej